Uitnodiging ALV

Uitnodiging ALV

Hierbij nodigt het bestuur van Tennisvereniging Oosterplas u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op

DINSDAG 20 MAART 2018

OM 20.00 UUR IN HET CLUBHUIS

We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn!

 AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2017

(al verstuurd bij de nieuwsbrief  april 2017)

 1. Ingekomen stukken
 2. Jaarrekening 2017
 3. Verslag kascommissie
 4. Benoeming kascommissie
 5. Terugkoppeling 2017
 6. Prioriteiten /actiepunten 2018

Pauze

 1. Begroting 2018
 2. Voorstel contributie 2019
 3. Voorstel competitiebijdrage 2018 per team
 4. Samenstelling bestuur
 5. Benoeming en aftreden commissieleden
 6. Jubilarissen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

De financiële stukken en de Notulen liggen op 20 maart vanaf 19:30 uur in het clubhuis ter inzage. Mocht je ze eerder via de mail willen ontvangen, mail dan even naar secretariaat@tvoosterplas.

 

Het bestuur TV Oosterplas