Uitnodiging A.L.V. woensdag 27 maart 2019

Hierbij nodigt het bestuur van Tennisvereniging Oosterplas jullie uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op 

Woensdag 27 MAART 2019 

OM 20.00 UUR 

IN HET CLUBHUIS 

We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn! 

AGENDA 

01. Opening 

02. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018 

(al verstuurd bij de nieuwsbrief) 

03. Ingekomen stukken 

04. Jaarrekening 2018 

05. Verslag kascommissie 

06. Benoeming kascommissie 

07. Terugkoppeling 2018 

08. Prioriteiten /actiepunten 2019 

Pauze 

09. Begroting 2019 

10. Voorstel contributie 2020 

11. Samenstelling bestuur 

12. Benoeming en aftreden commissieleden 

13. Jubilarissen 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

De financiële stukken en de Notulen liggen op 27 maart vanaf 19:30 uur in het clubhuis ter inzage. Mocht je ze eerder via de mail willen ontvangen, mail dan even naar secretariaat@tvoosterplas. 

Het bestuur TV Oosterplas