Privacy Policy TV Oosterplas

Privacy policy TV Oosterplas

TV Oosterplas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Oosterplas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

TV Oosterplas respecteert de privacy van de deelnemers aan al haar toernooien, Wij dragen er zorg voor dat de verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als je akkoord gaat met het toernooiregelement van het betreffende (KNLTB) toernooi verklaar je ook akkoord te zijn dat de door jou verstrekte informatie wordt gebruikt in overeenstemming met het doel, zijnde de organisatie van het betreffende (KNLTB) toernooi

Met de acceptatie van het betreffende toernooiregelement geef je tevens toestemming voor het maken van foto’s tijdens het betreffende toernooi en het gebruik hiervan op onze website en sociale media.

Als TV Oosterplas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens:

Secretariaat TV Oosterplas

Nieuwstraat 79

5261 VP Vught

Secretariaat@tvoosterplas.nl

Privacy Policy TVOosterplas – april 2018 (1)

Tennis Vereniging De Oosterplas